PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

      Trưởng phòng:
   

                                                    

   

 

    

PGS.TS. Đinh Văn Hải
 • Chức năng: Quản lý chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Lãnh đạo Trường về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

  Nhiệm vụ:

  •       Xây dựng cơ cấu, đội ngũ, phân công công việc và đôn đốc kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng phương án, kế hoạch phát triển của đơn vị, đề xuất hoặc xét duyệt đề xuất kinh phí hoạt động theo từng mảng công tác của đơn vị.

  •       Theo dõi, nắm bắt, đề xuất các vấn đề về công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ và sinh viên báo cáo với Đảng uỷ, Ban giám hiệu.

  •       Chịu trách nhiệm tiếp xúc báo chí, quan hệ ngoại giao, khai thác, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Trường.

  •       Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung của các hội nghị, hội thảo, các buổi sinh hoạt tập thể với quy mô lớn của các đơn vị trong Trường và sinh viên tại Hội trường C2 theo chức năng nhiệm vụ.

  •       Phối hợp với các đơn vị liên quan biên tập Tập san Bách khoa, sổ tay sinh viên, giới thiệu nghề.

  •       Duyệt nội dung dự toán, thanh quyết toán.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Phó trưởng phòng:

      ThS. Trần Ngọc Tuấn
 •   Chức năng: Phụ trách Công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ- TDTT, Tư vấn việc làm, Quản lý Hội trường C2, Phòng truyền thống, trang thiết bị của Phòng.

    Nhiệm vụ:

  • Xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền báo cáo Trưởng Phòng, chỉ đạo thực hiện các hoạt động đã được phê duyệt.
  • Tiếp nhận, tổ chức thực hiện các đơn đặt hàng về trang trí, khánh tiết của các đơn vị.
  • Phụ trách, chịu trách nhiệm về nội dung chương trình phát thanh ký túc xá, nội dung tuyên truyền bảng ảnh C1, các nội dung băng rôn tuyên truyền tại các khu vực trong Trường.
  • Phụ trách tổ tư vấn việc làm.
  • Phối hợp với đồng chí Trần Ngọc Tuấn trong công tác SV nội, ngoại trú. Tổ chức các chương trình phục vụ công tác sinh viên tiếp xúc doanh nghiệp. Quản lý hồ sơ cựu sinh viên.
  • Thay mặt Trưởng Phòng (khi được uỷ quyền) tham gia các cuộc họp của Trường và các đơn vị, sau đó báo cáo nội dung với Trưởng Phòng xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
  • Điều động các thành viên trong Phòng triển khai các công việc trong mảng hoạt động được phân công phụ trách và những công việc khác khi được Trưởng Phòng uỷ quyền.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Phó trưởng phòng:

      

 

ThS. Trần Quang Khải

 • Chức năng: Phụ trách công tác sinh viên, hệ thống thông tin sinh viên, cổng thông tin điện tử sinh viên

  Nhiệm vụ:

  •      Xây dựng kế hoạch làm việc trước mắt và dài hạn cho công tác sinh viên, thông qua Lãnh đạo Phòng xem xét thống nhất và Trưởng Phòng phê duyệt.

  •      Chủ động tổ chức thực hiện các công việc theo kế hoạch đã phê duyệt và báo cáo Trưởng Phòng về tiến độ cũng như kết quả thực hiện. Chủ động đề xuất các biện pháp tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện công việc và các biện pháp làm đơn giản các thủ tục hành chính rườm rà để tăng tiến độ giải quyết các công việc.

  •      Phối hợp với đồng chí Trần Ngọc Tuấn trong việc tổ chức các chương trình phục vụ công tác sinh viên tiếp xúc doanh nghiệp, khảo sát ý kiến sinh viên và doanh nhiệp.

  •      Thay mặt Trưởng Phòng (khi được uỷ quyền) tham gia các cuộc họp của Trường và các đơn vị, sau đó báo cáo nội dung với Trưởng Phòng xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

  •      Điều động các thành viên trong Phòng triển khai các công việc trong mảng hoạt động được phân công phụ trách và những công việc khác khi được Trưởng Phòng uỷ quyền.

  •      Điều hành công tác hành chính trong mảng công việc được phân công phụ trách theo đúng hệ thống quản lý.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Chuyên viên:

CVC. Phạm Ánh Tuyết

 • -       Chức trách: Chuyên viên văn phòng.

  -       Nhiệm vụ:

  •      Phụ trách chương trình phát thanh ký túc xá.

  •      Phụ trách Phòng truyền thống (Lập kế hoạch, xây dựng nội dung phục vụ công tác lưu trữ, giới thiệu, phát triển…)

  •      Lập kế hoạch, thực hiện làm đầu mối, tổ chức các chương trình sinh hoạt công dân sinh viên.

  •      Tham gia công tác văn hoá, văn nghệ khi có yêu cầu.

  •      Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên: CV. Quách Diệp Quỳnh
 • -       Chức trách: Chuyên viên về công tác văn thư, lưu trữ, xuất bản các ấn phẩm.

  -       Nhiệm vụ:

  •      Tiếp nhận, xử lý, lưu trữ công văn, giấy tờ của Phòng.

  •      Soạn, chuyển các công văn, giấy tờ liên quan của Phòng tới các đơn vị.

  •      Thành viên tiểu bản ISO của Phòng.

  •      Chịu trách nhiệm in ấn các ấn phẩm, phát hành tới cán bộ và sinh viên trong Trường và các đối tác ngoài Trường.

  •      Thực hiện liên hệ với các phóng viên báo, đài đến đưa tin về hoạt động của trường hoặc các đơn vị khác trong và ngoài Trường khi có yêu cầu.

  •      Thực hiện đặt các báo chí, kiểm tra, giám sát công tác dán báo tại các Bảng báo của Phòng.

  •      Thực hiện các công việc liên quan đến tư vấn và tuyển dụng, hỗ trợ sinh viên (theo phân công cụ thể).

  •      Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên:

CV. Trương Chí Thụy

 • -       Chức trách: Chuyên viên về công tác chụp ảnh, lưu trữ, công tác tư vấn.

  -       Nhiệm vụ:

  •      Thực hiện chụp ảnh tất cả các hoạt động của Nhà trường và lưu trữ.

  •      Thực hiện công tác kỹ thuật cho chương trình phát thanh KTX.

  •      Thực hiện cập nhật nội dung bảng ảnh C1 + hàng cờ C1 (hàng quí).

  •      Thực hiện công tác kế toán nội bộ.

  •      Tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tư vấn, tuyển dụng, hỗ trợ sinh viên. (theo phân công cụ thể).

  •      Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên CV. Dương Hoàng Anh
 • -       Chức trách: Chuyên viên về công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết.

  -       Nhiệm vụ:

  •      Lập kế hoạch cụ thể hàng tháng, lên maket trình duyệt và thực hiện những sự kiện có tính truyền thống (các ngày lễ lớn trong năm).

  •      Phụ trách Hội trường C2 (Công tác chuẩn bị, Trang trí, Trực, Vệ sinh…).

  •      Thực hiện các công việc trang trí khánh tiết các hội nghị, hội thảo... của Nhà trường và các đơn vị ngoài theo phân công cụ thể.

  •      Thực hiện kiểm tra, theo dõi thường xuyên các băng rôn tại các vị trí theo quản lý của đơn vị…

  •      Phân công và quản lý lao động hợp đồng của Phòng.

  •      Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên ThS. Đỗ Lan Anh
 • -       Chức trách: Chuyên viên về công tác công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên.

  -       Nhiệm vụ:

  •      Thực hiện các công việc liên quan đến tư vấn và tuyển dụng, hỗ trợ sinh viên. (theo phân công cụ thể).

  •      Hàng ngày đọc và theo dõi báo chí trên mạng internet, báo cáo bằng văn bản cho Trưởng Phòng biết các nội dung có tin bài nào viết về Trường.

  •      Đưa thông tin lên trang Web của Phòng.

  •      Thực hiện tham gia các công việc và trực Phòng truyền thống theo phân công.

  •      Nhập dữ liệu, quản lý thông tin SV năm cuối và hồ sơ cựu sinh viên.

  •      Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên CV. Phạm Thị Chi
 • -       Chức trách: CVHT về công tác sinh viên, thủ tục hành chính sinh viên nhóm ngành 02

  -       Nhiệm vụ:

  •      Tư vấn trực tiếp cho sinh viên những nội dung phụ trách

  •      Xây dựng các quy trình, nội dung liên quan tới mảng công việc được giao để phục vụ tư vấn cho sinh viên.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên:

CV. Nguyễn Thanh Thủy

 • -       Chức trách: CVHT về công tác sinh viên, thủ tục hành chính sinh viên nhóm ngành 01

  -       Nhiệm vụ:

  •      Tư vấn trực tiếp cho sinh viên những nội dung phụ trách

  •      Xây dựng các quy trình, nội dung liên quan tới mảng công việc được giao để phục vụ tư vấn cho sinh viên.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên: CV. Phạm Hải Anh
 • -       Chức trách: CVHT về công tác tư vấn tuyển dụng doanh nghiệp, việc làm sinh viên, khảo sát việc làm sinh viên

  -       Nhiệm vụ:

  •      Tư vấn trực tiếp cho sinh viên những nội dung phụ trách

  •      Xây dựng các quy trình, nội dung liên quan tới mảng công việc được giao để phục vụ tư vấn cho sinh viên.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên:

CV. Lê Chi Linh

 • -       Chức trách: CVHT về công tác sinh viên, tư vấn về học phí, thủ tục hành chính sinh viên hệ cao đẳng, Thư ký CVHT của phòng

  -       Nhiệm vụ:

  •      Lập kế hoạch, dự trù kinh phí công tác CVHT, tạm ứng và thanh quyết toán

  •      Tư vấn trực tiếp, hỗ trợ sinh viên những nội dung phụ trách.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên CV. Nghiêm Thị Kim Chi
 • -       Chức trách: CVHT về công tác sinh viên, tư vấn sinh viên du học nước ngoài, Olympic, Khám sức khỏe, khen thưởng - kỷ luật, thẻ ATM sinh viên và những sự kiện sinh viên khác...

  -       Nhiệm vụ:

  •      Tư vấn trực tiếp, hỗ trợ sinh viên những nội dung phụ trách.

  •      Xây dựng các quy trình, nội dung liên quan tới mảng công việc được giao để phục vụ tư vấn cho sinh viên.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên CV. Võ Thị Hồng Hà
 • -       Chức trách: CVHT về công tác sinh viên, tư vấn chế độ chính sách, thẻ sinh viên, điểm rèn luyện, học bổng KKHT

  -       Nhiệm vụ:

  •      Tư vấn trực tiếp, hỗ trợ sinh viên những nội dung phụ trách.

  •      Xây dựng các quy trình, nội dung liên quan tới mảng công việc được giao để phục vụ tư vấn cho sinh viên.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên CV. Vũ Thị Huyền
 • -       Chức trách: CVHT về công tác sinh viên, tư vấn về BHYT, email sinh viên.

  -       Nhiệm vụ:

  •      Tư vấn trực tiếp, hỗ trợ sinh viên những nội dung phụ trách.

  •      Xây dựng các quy trình, nội dung liên quan tới mảng công việc được giao để phục vụ tư vấn cho sinh viên.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

KS. Nguyễn Việt Tiến

 • -       Chức trách: cổng thông tin công tác sinh viên, hệ thống thông tin sinh viên, quản trị hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu văn phòng

  -       Nhiệm vụ:

  •      Tư vấn trực tiếp, hỗ trợ sinh viên những nội dung phụ trách.

  •      Quản trị viên Công nghệ Thông tin

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ

Phòng CT Chính trị & CT Sinh viên

 

                    
                LỊCH CÔNG TÁC 
 
                      
                 TƯ VẤN XÃ HỘI
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…